Nechte své sny pracovat

Zázračná schopnost snění 

Zdá se, že spánek, nebo alespoň období omezené aktivity je něco, co je všem živým tvorům společné, avšak pouze savci člověka nevyjímaje, tedy třída nejvyspělejších živočichů, mají „zázračnou" schopnost snění.
Sněni je považováno za jednu z nejzákladnějších lidských potřeb. Nedostatek snů vede k úzkosti, nesoustředění či únavě během následujícího dne, někdy dokonce k halucinacím v bdělém stavu.
U člověka přichází nejvíce snů do tzv. REM spánku, kdy je u spícího nejenom paradoxně zvýšená mozková aktivita, ale rovněž stoupá hladina adrenalinu, spotřeba kyslíku a oči pod víčky se pohybují daleko rychleji. Znamená to, že snový děj je vnímán mozkem jako skutečnost.
Mozek je celkově aktivnější u barevných snů. Energetický potenciál stoupá především ve velkém mozku, kde se odvíjí plánování budoucnosti, a v hippocampu, který uchovává a vyvolává vzpomínky. Proto se ve snu tak „magicky" mísí budoucnost a minulost.
 
K čemu potřebujeme sny?
 
Proč tedy a k čemu vytváříme tento druhý, snový svět? Přírodní národy a nejstarší civilizace věřily, že sny jsou poselstvím bohů nebo démonů. V mnoha mýtech a pohádkách nacházíme sny, které předpovídají budoucí události. Plútarchos vypráví o rozsudku smrti nad Marsyem, a to jenom proto, že se mu zdál sen o tom, jak zavraždil tyrana Gionysada. Podle starých norských ság mají sny za úkol varovat před smrtí nebo dokonce mají schopnost smrt přivolávat.
 
V klasickém Řecku existovalo kolem 400 chrámů boha Asklépia, v nichž se léčilo spánkem a sny. Pacient během léčby obdržel od božstva patřičný sen. S touto léčbou souvisela práce vykladačů a vznik snářů. Aristoteles se domníval, že sny mohou lékaři prozrazovat první ve dne nepozorované znaky počínající nemoci.
 
V Bibli se setkáváme se snem jako s božím poselstvím. Podle sv. Hildegardy z Bingenu může duše neobtížená hříchy prostřednictvím snů nahlížet do budoucnosti a spatřit Boha. Později, až do éry Freuda, se učení o snech omezovalo na zjednodušené výklady jednotlivých snových symbolů ve snářích a bylo považováno za záležitost služebných, snících o šťastném sňatku.
 
Sigmund Freud a věda o snění
 
U kolébky vědy o snění stál proslulý vídeňský lékař, otec psychoanalýzy Sigmund Freud(1856-1939), který na přelomu století prohlásil, že „sen je zahalené splnění potlačeného přání (především sexuálního)". Freud jako zakladatel psychoanalýzy připisoval snům důležitou roli při odhalováni příčin psychických problémů a potíži. Svoji metodu výkladu snů přirovnával k luštění hieroglyfů v archeologii, ale příliš často zužoval význam snů na sexuální problémy snícího. Žák Freuda, švýcarský psychiatr a zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung (1875-1961) hledal v tematice snů hlubší nesexuální významy, pocházející z oblasti kolektivního nevědomí - nám všem společného zdroje životni sily, inspirace a duchovního života. Hlubinně psychologické umění výkladu snů vděčí za svůj dnešní rozkvět především géniu této všestranně vzdělané a osvícené osobnosti. Jungovy metody psychoterapie a práce se sny znamenají nejenom odreagování nevědomých konfliktů a starých traumat, ale zároveň proces objevování a sebeuvědomění.
 
Jung a energie snění
 
Jung chápal dar snění jako společnou práci našeho „Já" a nevědomí, kdy psýcha (duše) předkládá vědomí ve svých snech nejdůležitější vnitřní komplex nebo konflikt, který dozrál k uvědomění a řešení. Pro Junga znamenal výklad snů především proces objevování a sebeuvědomění. Jung se domníval, že sny jsou schopny sjednocovat vnitřní protiklady. Většina z nás si vytvořila určitou představu o sobě, složenou převážně z přijatelných, „pozitivních" rysů. Tu část svého „Já", která je nám nepříjemná, často odmítáme, vytěsňujeme. To, co vědomě odsuzujeme se často stává obsahem nevědomí a objevuje se ve snech. Na cestě k integraci a psychické celistvosti nám mohou pomoci sny, jež nám odhalují skryté aspekty nás samých.
 
Podle Junga se v průběhu takové integrace lidé nejen smiřují s konfliktními stránkami svých osobností, ale uvolňují často potlačenou tvořivou a náboženskou energii. Naše intuice a fantazie často mluví jazykem snů. Rozum hledá řešení vždy logickým způsobem a vychází ze zkušeností. Proto často na nové a nepředvídané situace nestačí. Pokud se rozum dostane do slepé uličky, může přijít na pomoc tvořivost, intuice, fantazie, předestírající varianty možného řešení - například v podobě snů. Proto bychom měli své sny lépe vnímat, případně je i zapisovat. Sny nám mohou ukázat, kterým směrem bychom se měli ubírat či nás varovat před nebezpečím.
 
Co prozrazují dětské sny
 
Dětské sny mohou být rovněž odrazem duševní tísně nebo psychických problémů. Jestliže se děsivé sny a noční můry vyskytují příliš často, je to příznakem toho, že si dítě není jisté samo sebou: například má problémy ve škole či doma, trpí nepochopením ve vztahu rodiče - dítě, nebo se jinak duševně trápí a z nějakého důvodu to před rodiči a ostatními tají. V takovém případě bychom měli pohovořit si s dítětem, abychom zjistili, o čem se mu vlastně zdálo a zda nemá v každodenním životě nějaký závažný problém. Dětští psychologové tvrdí, že sny jsou užitečnou diagnostickou pomůckou, protože mohou poukázat na důležitou vývojovou úlohu, kterou dítě v daném okamžiku překonává.
 
Zapisujte své sny do deníčku
 
Budete-li si vést deníček snů (zapisovat sny ihned po probuzení!) a pak vykládat sny v celých sériích, vystoupí postupně na povrch základní, nejdůležitější témata a snové symboly. Symboly jsou slova snové tajenky, dorozumívajícím jazykem mezi nevědomím a vědomím. Sen nalézá svůj základ v událostech vnějšího světa, ale vyjadřuje hluboko uložené tužby a pocity snícího, často vrhá nové světlo na nevyřešené citové vztahy a problémy v našem soukromí, pomáhá dát do souladu bdělou vůli se záměry vnitřního nevědomého života. V deníku snů se jednotlivé motivy našeho života, naší biografie dají dobře rozpoznat podle odlišných sérií snů, jako by nevědomí v určitém období soustředilo je na jediný problém a vyžadovalo neúprosně, aby se člověk zabýval právě touto záležitostí.
 
Žádný, i ten nejděsivější sen, snícího nechce trápit, ale jen ho upozornit na potřebu najít zdroje úzkosti a přiblížit vědomí, zdůraznit dosud zanedbávané aspekty životní situace.
Nechte své sny pracovat
 
Ze svých snů se můžeme ledacos dozvědět, lecčemus se naučit a ledacos zužitkovat. Proto si před usnutím promítněte nejdůležitější události prožitého dne. Pomůže vám to nasměrovat výlety na konkrétní situace, které je zapotřebí řešit.
Zdařilý, produktivní sen je schopen ovlivnit povahu dne, který po něm následuje. Proto prvních 15 minut po probuzení, které často určují náladu na celý den, věnujte doznívání snových prožitků, celkovému uvolnění a navození dobré pohody a optimismu. Tato investice času se vám určitě vyplatí zvýšením výkonnosti a lepší náladou v průběhu celého dne.
 

Online Poradna

Zeptejte se odborníka
v on-line poradně.

Vybrané články

Odběr novinek